T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

             


 Bizi Takip Edin:

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bulunduğunuz Yer: Kamu Hiz. Standartları

 İl Dernekler Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

İl Dernekler Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO:

HİZMET ADI:

         BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)


1-

DERNEK KURULUŞU

         1-Dernek kurucuları tarafından imzalanmış kuruluş bildirimi (Dernekler Yönetmeliği EK- 2)

         2-Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü,

         3-Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

         4-Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,

         5-Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

         6-Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.

         7-Çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir. (Dernekler Yönetmeliği 5. Madde)

         8-İçişleri Bakanlığının 20.08.2007 tarih ve 2007/83 sayılı genelgesi gereğince; derneklerin amaçları doğrultusunda gösterdikleri faaliyetler göz önüne alındığında, dernek merkezlerinin, kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, Dernekler Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde sayılan belgelere ek olarak kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği,

-Mesken veya işyeri olup olmadığını tespite yarayacak Tapu Fotokopisi veya Kira Sözleşmesi,

***Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar,

 

 

30 Dakika

 

2-

DERNEK ŞUBE KURULUŞU

         1-Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı Kuruluş Bildirimini (Dernekler Yönetmeliği EK- 2)

2-Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

3-   Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

4-   Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

5-   Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,

6-   Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

7-Çocuk dernekleri şubelerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

8-İçişleri Bakanlığının 20.08.2007 tarih ve 2007/83 sayılı genelgesi gereğince; derneklerin amaçları doğrultusunda gösterdikleri faaliyetler göz önüne alındığında, dernek merkezlerinin, kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, Dernekler Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde sayılan belgelere ek olarak kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği,

-Mesken veya işyeri olup olmadığını tespite yarayacak Tapu Fotokopisi veya Kira Sözleşmesi,

***Çocuk derneklerinin şubelerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar,

30 Dakika

3-

DERNEK FEDERASYONU

KURULUŞU

 

1-Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile kurulurlar. Federasyonlar, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

2-Federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından imzalanmış Kuruluş Bildirimi (Dernekler Yönetmeliği EK- 2) .

3-   Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet federasyon tüzüğü,

4-   Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneği,

5- Kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneği,

6-   Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) bu tüzel kişilerin federasyonlara kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten federasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,

7-   Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı.

8-İçişleri Bakanlığının 20.08.2007 tarih ve 2007/83 sayılı genelgesi gereğince; derneklerin amaçları doğrultusunda gösterdikleri faaliyetler göz önüne alındığında, dernek merkezlerinin, kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, Dernekler Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde sayılan belgelere ek olarak kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği,

-Mesken veya işyeri olup olmadığını tespite yarayacak Tapu Fotokopisi veya Kira Sözleşmesi,

***Federasyonlar hakkında bu Yönetmeliğin derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.

 

30 Dakika

4-

KONFEDERASYON KURULUŞU

1- Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar.

2-Konfederasyon kuracak federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet Kuruluş Bildirimi, (Dernekler Yönetmeliği EK- 2) .

3-   Kurucu federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet konfederasyon tüzüğü,

4-   Konfederasyon kurulması yönünde federasyonlarca alınmış genel kurul karar örneği,

5- Kurucuların federasyonu temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yönetim kurullarının karar örneği,

6-Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) bu tüzel kişilerin konfederasyonlara kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten konfederasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,

7-   Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.

8-İçişleri Bakanlığının 20.08.2007 tarih ve 2007/83 sayılı genelgesi gereğince; derneklerin amaçları doğrultusunda gösterdikleri faaliyetler göz önüne alındığında, dernek merkezlerinin, kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, Dernekler Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde sayılan belgelere ek olarak kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği,

 

***Konfederasyonlar hakkında bu Yönetmeliğin derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.

30 Dakika

5-

DERNEK, DERNEK ŞUBESİ, FEDERASYON VE

KONFEDERASYON KURULUŞ BİLDİRİMİ VE TÜZÜĞÜNÜN İNCELENMESİ

Kuruluş bildirimi ve ekinde verilen belgelerin doğruluğu ile dernek, federasyon ve konfederasyon tüzüğü, alındı belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün içinde mülki idare amiri tarafından bizzat veya dernekler birimlerine yetki verilmek suretiyle incelenir.

İlçelerde kurulan derneklerin tüzükleri de ilgili valiliklerce incelenir.

Yapılan inceleme sonucunda, tespit edilen Kanuna aykırılık veya noksanlığın giderilmesi kuruculardan yazılı olarak istenir. (Dernekler Yönetmeliği 6, 8, 10, 11. Maddeler)

 

20 İş Günü

6-

GENEL KURUL SONUÇ

BİLDİRİMİ VE EKLERİNİN

İNCELENMESİ

Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır. (Dernekler Yönetmeliği Madde 17)

 

10 İş Günü

7-

YURTDIŞINDAN

YARDIM ALMA

        Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. (Dernekler Yönetmeliği Madde 19)

30  Dakika

8-

YABANCI VAKIFLARIN

YILLIK RAPORLARI

        Ülkemizde faaliyetlerine izin verilen yabancı vakıflar, her yılsonu itibariyle yaptıkları harcama gerektiren faaliyetleriyle ilgili (EK- 8)’de belirtilen Türkiye’de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildiriminin iki nüshasını merkezlerinin bulunduğu yerin valiliğine takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar verirler. (Mülga cümle:RG-30/10/2011-28100) (…)

        Türkiye’de doğrudan uluslararası faaliyette bulunmalarına izin verilen yabancı vakıflar ise belirtilen nitelikteki formlarını, her yılın ilk iki ayı içinde, eğer faaliyet bir yıldan az süreli ise faaliyet sonunda,Türkçe olarak Bakanlığa verirler.

        Ayrıca, bu vakıflar Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınların ikişer nüshasını Bakanlığa gönderirler.  (Dernekler Yönetmeliğinin 25. Madde)

7  İş Günü

9-

YABANCI DERNEKLERİN

YILLIK RAPORLARI

 

        Ülkemizde faaliyetlerine izin verilen yabancı dernekler, her yılsonu itibariyle yaptıkları harcama gerektiren faaliyetlerle ilgili yıllık olarak hazırlayacakları (EK- 8)’de belirtilen Türkiye’de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimin iki nüshasını merkezlerinin bulunduğu yerin valiliğine takip eden yılın ilk iki ayı içinde verirler. (Mülga cümle:RG-30/10/2011-28100) (…) Türkiye’de doğrudan uluslararası faaliyette bulunmalarına izin verilen yabancı dernekler ise belirtilen nitelikteki formlarını, her yılın ilk iki ayı içinde, eğer faaliyet bir yıldan az süreli ise faaliyet sonunda, Türkçe olarak Bakanlığa verirler.Ayrıca, bu dernekler Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınların ikişer nüshasını Bakanlığa gönderirler.(Dernekler Yönetmeliğinin 29. Madde)

 

7 İş Günü

10-

DERNEK DEFTERLERİNİN

TASDİKİ

 

        Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. (Değişik son cümle:RG-23/1/2013-28537) (2) Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.  

(Ek son cümle:RG-23/1/2013-28537)(2) Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya (EK- 11)’de belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir. (Dernekler Yönetmeliğinin 36. Madde)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 İş Günü

 

 

 

 

 

11-

KAMU YARARI TALEBİ

        (Değişik:RG-30/10/2011-28100)

        Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak isteyen dernekler, aşağıda belirtilen ekler ile birlikte başvurularını mülki idare amirliğine yaparlar.

         a) Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkındaki raporu,

         b) Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi,

         c) Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı karar örneği.

 (Dernekler Yönetmeliğinin 50. Madde)

 

30 Gün

12-

İZNE TABİ KELİME

KULLANILMASI İÇİN

İZİN TALEBİ

        İzin için başvuracak dernekler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurularını (Mülga ibare:RG-30/10/2011-28100) (…) mülki idare amirliğine yaparlar.

         a) (Mülga:RG-30/10/2011-28100)

         b) Dernek üye listesi,

         c) Derneğin faaliyetleri, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkında rapor,

         d) İzne tabi kelimelerin kullanılması için genel kurulun aldığı karar örneği

30 Gün

13-

BEYANNAME

Beyanname verme yükümlülüğü

         Madde 83-Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini (EK- 21), mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. (Mülga cümle:RG-30/10/2011-28100) (…)

        Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler.

(Mülga fıkra:RG-30/10/2011-28100)

        Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez ancak, temsilciliklere ilişkin her türlü bilgiler dernek beyannamesinde gösterilir.

        Birlikler, beyannamelerini bu maddede belirtilen esas ve usullere göre vermekle yükümlüdürler.

        Dernekler beyannamesinde belirtilen sınıflamaların alt gruplarını belirlemeye veya alt gruplarda değişiklik yapmaya Daire Başkanlığı yetkilidir. Ancak, derneklerin amaç, faaliyet alanları ve ekonomik faaliyetleri ile dernek üye, personel veya diğer görevlilerinin meslekleri ve eğitim durumları sınıflamalarının alt grupları; Birleşmiş Milletler Uluslararası Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar Sınıflaması, Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması alt grupları göz önünde bulundurularak düzenlenir.

        Beyannamelerin incelenmesi

        Beyannameler valiliklerce incelenir. Gerekli görülen hallerde bu inceleme Bakanlıkça da yapılabilir. Beyannamelerde eksiklik veya yanlışlıklar görülmesi halinde, ek bilgi ve belgeler istenebilir ve bunlar tamamlattırılır. Beyannamelere ilişkin istenen ek bilgi ve belgelerin verilmemesi, eksik verilmesi veya verilen sürede tamamlanmaması hallerinde ilgili dernek denetime tabi tutulabilir.

        Beyannamelerin incelenmesi esnasında konusu suç oluşturan hususların tespit edilmesi halinde, ilgili mülki idare amirliğince durum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. (Mülga cümle:RG-30/10/2011-28100) (…)  (Dernekler Yönetmeliğinin 83 ve 84. Maddeleri)

10 İş Günü

14-

KÜTÜKTEN SİLME

        Derneklerin tüzel kişiliklerinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, yukarıdaki madde hükümlerine göre tasfiye sonucunun bildirilmesi üzerine, bunların dernekler kütüğündeki kayıtları merkezlerinin bulunduğu yer (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305) il dernekler müdürünün onayı ile silinir, şubelerinin bulunduğu valiliklere ve Bakanlığa da bilgi verilir.

         Derneklerin merkezlerinin bulunduğu il dışındaki şubelerinin kayıtları, şubenin bulunduğu yer (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305) il dernekler müdürünün onayı ile silinir, dernek merkezinin bulunduğu il valiliğine ve Bakanlığa da bilgi verilir.

        Yabancı dernek ve yabancı vakıfların Türkiye’deki şube ve temsilciliklerinin kütükten silinmesine ilişkin işlemler Daire Başkanlığınca yerine getirilir.

(Dernekler Yönetmeliğinin 90. Madde)

 

 

7  İş Günü

15-

YARDIM TOPLAMA TALEBİ

         Yardım toplama talebinde bulunan kişilerden;
                a. Gerçek kişilerden;

-Yardım toplamanın amacı, şekli, süresi, ne miktarda yardım toplanacağı ve bu faaliyette çalıştırılacak kişi sayısını belirten bilgileri ihtiva eden dilekçe,
                b. Tüzel kişilerden;

Yardım toplamanın amacı, şekli, süresi, faaliyet alanı, ne miktarda yardım toplanacağı ve faaliyette görevlendirileceklerin isimlerini ihtiva eden yönetim kurulu kararının da ekleneceği dilekçe,
        c. Faaliyette görevlendirileceklerin TC Kimlik Numaraları, İkametgah ve Adli Sicil Beyanları ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları,(23.10.2009 tarih ve 2009/73 sayılı genelge)

d. Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak rapor ve keşif özeti gibi belgeler,
                d. Yardım toplama faaliyetinde görevlendirilecekler arasında kamu görevlileri bulunuyorsa, 5072 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla bunlarla ilgili mülki amirden alınan izin belgesi,

           Kurumların yardım toplama taleplerinde;
                a. Personel, eş veya çocuklar için merkez ve taşra teşkilatında çalışanlardan yardım toplanabilmesi, kurum yetkili amirinin onayı ile en az üç kişiden oluşacak yardım toplama komisyonunun oluşturulması ve ilgili valiliğin vereceği izne müteakip bankada hesap açtırılması yoluyla yapılacaktır.
                b. Kurumun, personeli dışındaki kişi ve kuruluşlardan yardım toplama taleplerinde ise; yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin tamamlanması ve en az üç kişilik yardım toplama komisyonu oluşturulması suretiyle faaliyet alanına göre ilgili mülki amirliğe müracaatta bulunulması gerekmektedir.

        Tüzel kişilerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6 ncı maddesine göre izin almaksızın yardım toplayan kuruluşlardan sayılmaları için yapacakları müracaatlarında,

                a. Müracaatta bulunan dernek ise kamu yararına çalışan dernek statüsünde olduğunu(2009/73  sayılı genelge gereğince kurum kayıtlarından tedarik edilecek), vakıf ise vergi muafiyetine haiz olduğunu gösteren Bakanlar Kurulu kararının fotokopisi,
                b. Yetkili kurulun konuyla ilgili kararı,
                c. Son üç yıla ait faaliyet raporu,
                d. Vakıf senedi ya da dernek tüzüğü, (2009/73  sayılı genelge gereğince  dernek tüzüğü kurum kayıtlarından tedarik edilecek),
                e. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda belirtilen yardım toplama şekillerinden hangisinin kullanacağına ilişkin talep ve toplanan yardımlarla ne tür çalışmaların yapılacağının açıklanacağı yazı,
                Üçer nüsha halinde ilgili  bir dilekçe ekinde verilecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

16-

DERNEKLER İLE İLGİLİ

ŞİKÂYET VE İHBARLAR

 

1-Dilekçe

2-Şikâyet konusuyla ilgili diğer belgeler

 

 

 

30 Gün

 

 

 


 

17-

BİLGİ EDİNME VE GÖRÜŞ TALEPLERİ

 

        Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.

        Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.

 

 

15 İş Günü

18-

İŞLEMLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI

                Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi, dernek başkanına dernek yönetim kurulu kararı ile verilir. Dernek başkanı, derneğin merkezinin bulunduğu yerin valiliğine, dernek karar defteri ve konuya ilişkin olarak alınmış yönetim kurulu kararı fotokopisi ile yazılı olarak başvurur. Başvuru yazısı ile karar defteri yetkili il dernekler müdürlüğü personeli tarafından incelenir ve karar fotokopisi mühürlenerek imzalanır.         Dernek başkanlarına, il dernekler müdürlüklerince müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilir. Kapalı zarfın tesliminde, derneğin adı ve kütük numarasını, teslim eden ve teslim alan kişilerin ad ve unvanlarını, zarfın kapalı olarak teslim edildiğini içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak dernek başkanı, il dernekler müdürü ve bir personel tarafından tarih ve saat konulmak suretiyle imzalanır.

        Dernek tarafından elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi verilen ve kapalı zarf alan dernek başkanının değişmesi halinde, değişiklik mülki idare amirliğine bildirilir, daha önce verilen kullanıcı kodu, parola ve şifre iptal edilir. Derneğin talebi üzerine yeni kullanıcı kodu, parola ve şifre verilir.

        Elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler ile kağıt ortamında gönderilen beyanname ve bildirimler arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir.

        Elektronik ortamda gönderilmesi mümkün olmayan veya sisteme yüklenemeyen beyanname ve bildirim ekleri, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilir veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilir.

        Beyanname ve bildirimlerin kanuni sürede verilen beyanname ve bildirimler olarak kabulü için, elektronik ortamda doldurma ve onaylama işleminin en geç beyanname ve bildirimlerin verilmesi gereken son gün saat 24:00'den önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

Beyanname ve bildirimlerin teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, kanuni sürenin son günü mesainin bitiş saatine kadar, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilmesi veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.

         Kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bunları başka amaçla kullanamazlar, bir başkasının kullanmasına da izin vermezler. Kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin çalındığını,kaybedildiğini veya hangi nedenle olursa olsun yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrenen dernekler, derhal il dernekler müdürlüğüne veya Daire Başkanlığına bilgi verirler.

          Kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve taraflarına verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumludur.         

          Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler, bu Yönetmelik çerçevesinde vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Daire Başkanlığının internet sayfası üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermek zorundadırlar.

          Elektronik ortamda beyanname ve bildirim gönderme zorunluluğu bulunmayan dernekler, kendi istekleriyle bu maddede belirtilen usullere uymak suretiyle beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda gönderebilirler.

      15 Dakika

 

            

 

 

            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması

 veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin  bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri      : İl Dernekler Müdürlüğü
İsim                            : Osman BAL
Unvan                        :İl Dernekler Müdürü
Adres                          : Cumhuriyet Meydanı 
Hükümet Konağı Kat :3
 / Kayseri
Telefon                       : (0352) 221 47 61
Faks                            : (0352) 221 47 63
e-Posta                       : kayseridernekler@mynet.com

İkinci Müracaat Yeri      : Kayseri Valiliği
İsim                                 : Mustafa MASATLI
Unvan                             : Vali Yardımcısı      Adres                              : Cumhuriyet Meydanı
Hükümet Konağı Kat :2
 / Kayseri
Telefon                           : (0352)222 07 37
Faks                                : (0352) 222 72 00
e-Posta                           : kayseri@kayseri.gov.tr 

 

 Hizmet Envanteri Tablosu için tıklayınız.


Bu içerik toplam 36.193 kez gösterildi, Site toplam 3.045.175 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 16 kişi geziyor.


Kayseri Valiliği Cumhuriyet Meydanı Kocasinan/KAYSERİ
Tel: 0352 2210737 / 0505 6494828 / 0505 6494849 Özel Kalem Tel: 0352 2211267 / 0352 2211456-57 / 0505 6494838

Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Kayseri Valiliği tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü - 2013 ©